Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /strony_projektowe/debiutwbiznesie_6.2017/wp-content/plugins/siteorigin-panels/inc/styles-admin.php on line 390

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /strony_projektowe/debiutwbiznesie_6.2017/wp-content/plugins/addon-so-widgets-bundle/cmb/init.php on line 746
admin, Autor w serwisie DEBIUT W BIZNESIE

Wyniki oceny biznesplanów złożonych przez Uczestników projektu

Szanowni Państwo, publikujemy wyniki oceny biznesplanów złożonych  przez Uczestników projektu „Debiut w biznesie”. 

Uczestnicy, którzy nie zostali wytypowani do otrzymania bezzwrotnej dotacji mają prawo wnieść odwołanie od oceny dokonanej przez Komisję Oceny Wniosków, która miała wpływ na przyznanie dotacji w terminie.  Każdy z Uczestników, który w wyniku przeprowadzonej rekrutacji nie zakwalifikował się do projektu może, w terminie do 5 dni licząc od dnia otrzymania przez niego informacji o wynikach oceny, dostarczyć do biura projektu pisemne odwołanie od decyzji Komisji Oceny Wniosków (za dopuszczalną formę uznaje się także przesłanie odwołania w ww. terminie drogą elektroniczną e-mail/fax, przy czym dostarczenie jego formy pisemnej musi nastąpić nie później niż w ciągu następnych 2 dni).

Każdy  z  Uczestników  otrzyma  uzasadnienie  oceny  Biznesplanu w postaci Karty oceny Biznesplanu. Wnosząc odwołanie od oceny, Uczestnik powinien powołać się na konkretne zapisy zawarte w ww. uzasadnieniach, z którymi się nie zgadza.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż od 17.11.2017r. do 30.11.2017r.  przyjmować będziemy dokumenty niezbędne do ubiegania się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć przy ubieganiu się o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości:

1) Zał. nr 1-Wniosek o przyznanie bezzwrotnego finansowego wsparcia:

 • Zał. nr 1.1 – Biznesplan z harmonogramem rzeczowo-finansowym;
 • Załącznik nr 1.2 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
 • Kopie  pozwoleń  niezbędnych  do  prowadzenia  działalności  gospodarczej,  która  ma  zostać  utworzona w związku  z realizacją projektu (jeśli dotyczy);
 • Kopie innej dokumentacji mogącej mieć wpływ na ocenę powodzenia przedsięwzięcia, np. świadectwa szkolne, certyfikaty, świadectwa pracy, listy intencyjne, umowy przedwstępne.

2) Zał. nr 5 – Wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego.

Wyżej wymienione załączniki znajdują się na stronie internetowej

www.debiutwbiznesie.biuroprojektu.eu

Podstawowe wymagania formalne dotyczące przygotowania i składania Biznesplanów:

 1. powinien być przygotowany na wzorze stanowiącym załącznik nr 1.1 do Wniosku o przyznanie bezzwrotnego finansowego wsparcia;
 2. powinien być wydrukiem jego elektronicznej wersji (wypełniony komputerowo na wzorze  stanowiącym załącznik do Wniosku o przyznanie bezzwrotnego finansowego wsparcia i wydrukowany),;
 3. powinien być napisany w języku polskim;
 4. wszystkie pola powinny być wypełnione; w miejsce pól, które nie mają zastosowania, należy  wpisać „nie dotyczy”, a polach liczbowych należy wpisać wartość „0”;
 5. powinien być parafowany na każdej stronie oraz podpisany czytelnie w wyznaczonych  miejscach, wyłącznie niebieskim długopisem;
 6. do Biznesplanu powinny zostać dołączone wszystkie wymagane załączniki,;
 7. powinien być sporządzony w 2 egzemplarzach;
 8. załączniki będące kopiami dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem  przez uczestniczki projektu (stwierdzenie ”potwierdzam za zgodność z oryginałem” wraz datą  i podpisem uczestniczki projektu).

Dokumenty będzie można składać osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera w Biurze Projektu przy ul. Sowińskiego 16a, 20-040 Lublin, w godzinach od 8:00 do 16:00. O terminie złożenia dokumentów będzie decydować data ich wpływu.

Wyniki rekrutacji – lista rankingowa

Szanowni Państwo,
poniżej zamieszczamy listę osób, które uzyskały pozytywny wynik w I etapie rekrutacji i zostały zakwalifikowane do II etapu rekrutacji.

W najbliższych dniach skontaktujemy się z Państwem telefonicznie celem ustalenia terminu spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem.

Spotkania informacyjne 21.09.2017 – Lublin – Lubartów

Informujemy, że spotkanie informacyjne w Lublinie odbędzie się 21.09.2017 o godzinie 10.00 w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym na ul. Dobrzańskiego 3 w sali południowej.

Spotkanie w Lubartowie odbędzie się 21.09.2017 o godzinie 14.00 w Urzędzie Miasta na ul. Jana Pawła II 12 w sali konferencyjnej na parterze.

Zapraszamy!

Posts navigation

1 2 3
Scroll to top
Accessibility