Wyniki oceny biznesplanów złożonych przez Uczestników projektu

Szanowni Państwo, publikujemy wyniki oceny biznesplanów złożonych  przez Uczestników projektu „Debiut w biznesie”. 

Uczestnicy, którzy nie zostali wytypowani do otrzymania bezzwrotnej dotacji mają prawo wnieść odwołanie od oceny dokonanej przez Komisję Oceny Wniosków, która miała wpływ na przyznanie dotacji w terminie.  Każdy z Uczestników, który w wyniku przeprowadzonej rekrutacji nie zakwalifikował się do projektu może, w terminie do 5 dni licząc od dnia otrzymania przez niego informacji o wynikach oceny, dostarczyć do biura projektu pisemne odwołanie od decyzji Komisji Oceny Wniosków (za dopuszczalną formę uznaje się także przesłanie odwołania w ww. terminie drogą elektroniczną e-mail/fax, przy czym dostarczenie jego formy pisemnej musi nastąpić nie później niż w ciągu następnych 2 dni).

Każdy  z  Uczestników  otrzyma  uzasadnienie  oceny  Biznesplanu w postaci Karty oceny Biznesplanu. Wnosząc odwołanie od oceny, Uczestnik powinien powołać się na konkretne zapisy zawarte w ww. uzasadnieniach, z którymi się nie zgadza.

Scroll to top
Accessibility